Sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế, Đăng ký sáng chế là là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, đăng ký bảo hộ sáng chế phải có tính mới, Trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp.


Để đăng ký bảo hộ sáng chế thì trước hết cần xác định được các đối tượng được pháp luật công nhận và có thể tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế?
Đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế không bao gồm:

 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
 • Cách thức thể hiện thông tin;
 • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
 • Giống thực vật, giống động vật;
 • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
 • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Tài liệu cung cấp đăng ký sáng chế:

 • Mô tả sáng chế
 • Bản vẽ kỹ thuật, ảnh chụp của sáng chế
 • Thông tin người nộp đơn
 • Thông tin của tác giả
 • Giấy ủy quyền (Gửi lại khi nhận được yêu cầu)

Dịch vụ đăng ký sáng chế độc quyền:

 • Tra cứu sáng chế (bao gồm tra cứu thông tin thư mục, tra cứu tình trạng kỹ thuật và tra cứu vi phạm)
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế
 • Soạn thảo, chuẩn bị, nộp và theo đuổi đơn sáng chế
 • Phản đối đơn sáng chế và khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ
 • Duy trì và khảo sát tính hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Quản lý sáng chế bao gồm việc định giá sáng chế
 • Đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sáng chế, và các hợp đồng liên quan đến sáng chế
 • Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sáng chế và hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Tư vấn thực thi quyền độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện vi phạm

 

Chat