Website đang trong giao đoạn bảo trì nâng cấp
http://trantran.vn/patents-in-vietnam/